Wie zijn wij

Samen voor een Gezonde Zwangerschap en Geboorte

Binnen SAMEN regio Nijmegen werken de ziekenhuizen, verloskundigen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg met elkaar voor een gezonde en veilige zorg rondom de geboorte en daarná. De samenwerkende organisaties binnen SAMEN regio Nijmegen hebben de volgende missie:

‘Alle geboortezorg – inclusief een goed begin (van min 1 tot plus 1) – in Nijmegen en omgeving verloopt voor moeder en kind optimaal gezond, veilig en doelmatig. Hierbij is kwaliteit het uitgangspunt. Goede kwaliteit bestaat uit zowel goede zorguitkomsten als een hoge cliënttevredenheid. Met uitstekende resultaten betreffende gezondheid en cliënttevredenheid.’

De organisaties die samenwerken zijn:

Structuur VSV

De VSV structuur heeft de volgende intenties:

 • Toekomstbestendig zijn en om kunnen gaan met veranderingen
 • Korte en duidelijke lijnen: wie gaat waar over?
 • Slagvaardiger worden, niet nodeloos vergaderen
 • Verduidelijking van het mandaat en de wijze van besluitvorming

Het werken voor het VSV moet op deze wijze meer energie en resultaat opleveren. Het VSV gaat er volgens onderstaande schematische weergave uitzien.

Vier pijlers

De vier pijlers sluiten aan bij de thema’s van het IZA zorgakkoord. Deze pijlers zijn allemaal gekoppeld aan een individueel lid van het bestuur van het VSV, met als doel de lijnen te verkorten en het bestuur in een directe lijn te koppelen aan nieuwe ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen raken in veel gevallen bestaande (organisatie) grenzen. Via het bestuur kan het meest effectief gezorgd worden voor draagvlak binnen de achterliggende organisaties, hoewel ook dat altijd een uitdaging zal blijven.

 

Het merendeel van de bestaande werkgroepen komen te vervallen/houden op te bestaan en een aantal van de huidige werkgroepen komen terug in de nieuwe structuur (soms in een iets andere vorm), gekoppeld aan één van de pijlers.

 

Binnen de pijlers wordt jaarlijks een aantal doelstellingen nagestreefd. De werkgroepen worden gevormd op basis van deze doelstellingen en krijgen een afgebakende doelstelling en een tijdspad.

Sommige overleggen gaan altijd door en zijn vooral gericht op onderlinge communicatie en afstemming, of voor specifieke terugkerende activiteiten. Dat geldt bijvoorbeeld voor het transmuraal overleg, het organiseren van het tweejaarlijks symposium, het bijhouden van de website en het secretariaat van het VSV. Aan deze activiteiten is ook een lid van het bestuur gekoppeld.

 

OPGAVE

In het VSV SAMEN Nijmegen borgen we samen de toegankelijkheid en kwaliteit van de Geboortezorg in de regio. Er is een nauwe balans tussen zorgvraag en zorgaanbod. Enerzijds vanwege personele krapte, voornamelijk in de ziekenhuizen en de kraamzorg. Anderzijds is er een toenemende vraag van pijnstilling en inleidingen, wat leidt tot een toename van het gebruik van 2e lijnszorg.
Daarnaast is de ervaring dat de zorg voor vrouwen steeds meer tijd kost door hogere verwachtingen van vrouwen en hun partners.

AMBITIE

Verhogen van het aantal geboortes binnen de VSV SAMEN regio.
Behoud van beschikbaarheid van 3e lijns-zorg.


DOELSTELLINGEN:

 • Optimaliseren van beleid en werkafspraken om de opname duur in het ziekenhuis te verkorten.
 • Inzetten op de juiste zorg op de juiste plek en het verlagen van het aantal verwijzingen naar de 2e
 • Vergroten van beschikbare personele capaciteit.

Optimale inzet van beschikbaar personeel.

IZA

De belangrijkste uitdaging van het komende jaar is het starten met de realisatie van de plannen zoals die geformuleerd zijn in de IZA-aanvraag. Over deze aanvraag wordt binnenkort het eerste overleg gevoerd met de zorgverzekeraar. Zodra hierover duidelijke afspraken worden gemaakt zal vanuit het bestuur een actieplan worden gemaakt en zullen (waar nodig) werkgroepen worden ingesteld.

Via deze pijler loopt ook het overleg met de ROAZ over regionale capaciteitsplannen en -afstemming.

DOELSTELLING:

De pijler Kwaliteit zal zich richten op keten overstijgende kwaliteitsborging en -evaluatie, waarvan periodieke terugkoppeling en verschillende verbeterprojecten onderdeel zijn. Concretere doelstellingen zullen volgen na evaluatie van het jaarverslag en n.a.v. huidige en toekomstige ontwikkelingen in de Geboortezorg.

De protocollencommissie wordt voortgezet en ondergebracht bij deze pijler.

PERIODIEKE TERUGKOPPELING:

 • Jaarverslag inclusief indicatoren (integrale Geboortezorg, kraamzorg en JGZ) en client-ervaringen (PREM)

DEELPROJECTEN 2024:

 • Door ontwikkelen TIM (Transmuraal Incident Melden)
 • Evaluatie CTG in de 1e Landelijk wijkt ons VSV af van het beleid geadviseerd door de NVOG. Evaluatie gebeurt ter onderbouwing van onze werkwijze hierin.

DOELSTELLING:

Binnen deze pijler zal er vooral aandacht zijn voor technologische innovaties die de onderlinge samenwerking tussen de professionals en de kwaliteit van zorg voor onze cliënten kunnen verbeteren. Denk hierbij aan digitale dossiervoering; data-analyse en informatiedeling; EHealth en patiëntgerichte technologieën zoals apps voor thuismonitoring en virtuele ondersteuning.

Voor 2024 zal de focus liggen op het live brengen van BabyConnect (digitale dossiervoering) tussen de VSV partners, de verdere ontwikkeling van BabyConnect en de structurele financiering van BabyConnect.
een ander belangrijk thema voor 2024 is de Thuismonitoring, in 2024 zullen we hiervoor een doelstelling gaan formuleren en zal er, indien nodig, een werkgroep worden samengesteld.

AMBITIE

In het VSV Samen willen we werken aan een sterkere vormgeving van preventie. Hierin beseffen we ons dat preventie een breed begrip is waardoor het met name belangrijk is om af te bakenen en de bestaande energie te kanaliseren naar activiteiten die haalbaar zijn en impact hebben.

 • Meer inzetten op preventie gedurende de zwangerschap
 • Een sterkere preventie in onze VSV-regio

OPGAVE

 1. Inventariseer wat er momenteel al loopt op het gebied van preventie binnen het VSV Samen.
 2. Bepaal welke preventie activiteiten het meeste impact hebben met als doel een sterkere preventie in onze VSV-regio.
 3. Vertaal deze activiteiten in een haalbaar plan, rekening houdend met beschikbare capaciteit en voer dat plan uit.

De werkgroep Kwetsbare Zwangere zal worden gekoppeld aan deze pijler en zal worden gecontinueerd zoals deze nu functioneert.
Over andere thema’s die vallen onder de preventiedoelstelling van dit jaar zullen later nadere doelen worden geformuleerd.

TRANSMURAAL OVERLEG (RENÉ BENNEKER)

Voor het transmuraal overleg is geen doelstelling geformuleerd, omdat dit een continu overleg is waarin over eventuele praktische knelpunten en vragen wordt gesproken. Deze kunnen (waar noodzakelijk) binnen het bestuur worden geagendeerd, om (bijvoorbeeld) binnen één van de pijlers als project te worden opgepakt.